Dordtse kajak- en kanovereniging Dajaks
actueel
vereniging
opleidingen/cursussen
toertochten
tochtplanning
techniek
werkzaam in de Biesbosch
De Biesbosch
Ontstaan
foto's John v.d. Heuvel
foto's licht en lucht
natuurfoto's
foto's Biesboschflora
foto's Biesboschfauna
foto's Biesboschfauna 2
foto's lucht en water
Zeearend (+br.kiekendief)
Nationaal Park De Biesbosch
Biesbosch.nu
stichting "Het Wantij"
doorgravingen
toekomst Noordwaard
Jongeneele Ruigt
de Zuiderklip
Tongplaat & Zuidplaatje
grondwaterverontreiniging
contact
aanvragen lidcode
ledenpagina's


zoek met googlefacebook icoon twitter icoon
De Zuiderklip

Iedereen die wel eens mee is geweest op de winterse blokhuttocht heeft hem al eens gepasseerd: het toekomstige natuur- en veiligheidsproject de Zuiderklip.Het gebied wordt gevormd door de polders Turfzakken, Kwestieus, Lepelaar, De Plomp en Moordplaat. De polders hadden in het verleden een agrarische functie en zijn zowel voor veeteelt als akkerbouw gebruikt. De polders waren lange tijd gereserveerd voor een vierde drinkwaterspaarbekken. Maar die capaciteit bleek op termijn overbodig. In 2001 is gestart met het opstellen van een inrichtingsplan en hiermee is een begin gemaakt met het beschikbaar stellen van de Zuiderklip als toekomstige opvang voor hoog water en voor de ontwikkeling van 300 hectare toekomstig zoetwatergetijdennatuur.

In het natuurgebiedsplan is het gebied opgenomen als begeleid natuurlijke eenheid met als doelstelling zoetwatergetijdenatuur De Biesbosch is in Europees verband een uniek zoetwatergetijdegebied. Naast realisatie van de EHS dient de inrichting van de Zuiderklip met watergeulen nog twee overkoepelende projecten van nationaal belang:
• Ruimte voor Water
• Deltanatuur

Het realiseren van zoetwatergetijdenatuur wordt gerealiseerd door de aanleg en het aantakken van een tweetal geulen. Hierdoor wordt extra ruimte gecreëerd voor (hoog)water. Het gehele gebeid is momenteel in gebruik als landbouwgrond en wordt omgevormd tot natuurgebied. Naast natuur- en waterbergingsdoelen is in het project aandacht voor het versterken van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en het ontwikkelen van natuurgerichte recreatie. Tevens wordt rekening gehouden met:
• Polder Kwestieus als graslandpolder mat accent cultuurhistorie
• Een gronddepot in de polder Lepelaar/de Plomp
• Natuurgerichte recreatie
• Wandelverbindingen tussen de polder Kwestieus/Turfzakken en de Lepelaar/de Plomp
• 50 hectare ganzenfoerageergebied.

Op dit moment wordt er flink gegraven. Het is de bedoeling dat het project in 2008 is afgerond.

Voor de uitvoering van dit project is een aparte website ter beschikking gesteld: www.dezuiderklip.nl