Dordtse kajak- en kanovereniging Dajaks
actueel
vereniging
opleidingen/cursussen
toertochten
tochtplanning
techniek
werkzaam in de Biesbosch
De Biesbosch
Ontstaan
foto's John v.d. Heuvel
foto's licht en lucht
natuurfoto's
foto's Biesboschflora
foto's Biesboschfauna
foto's Biesboschfauna 2
foto's lucht en water
Zeearend (+br.kiekendief)
Nationaal Park De Biesbosch
Biesbosch.nu
stichting "Het Wantij"
doorgravingen
toekomst Noordwaard
Jongeneele Ruigt
de Zuiderklip
Tongplaat & Zuidplaatje
grondwaterverontreiniging
contact
aanvragen lidcode
ledenpagina's


zoek met googlefacebook icoon twitter icoon
Flora en fauna
Als Dajaks-leden varen we in een uniek natuurgebied. Onder het flonkerende wateroppervlak leven snoek, baars, paling, zeelt en brasem in een eeuwige struggle for life. Het groene bomengewelf herbergt reeën en muskusratten, en sinds 1988 wonen er ook weer bevers, die uit Oost-Duitsland geïmporteerd zijn. In het riet fluiten blauwborst en karekiet, op lage takken loert de zeldzame ijsvogel naar zijn prooi, en hoog aan de beweeglijke luchten kruisen buizerd en kiekendief ons gezichtsveld. Aalscholver, roerdomp en lepelaar voelen zich thuis in het zoetwatermoeras, en de oevers kleuren 's zomers prachtig roze, geel en blauw door kattestaart, moeraskruid en harig wilgenroosje.

Elisabethsvloed
De Biesbosch is ontstaan na de watersnood van 1421. Bij zware noordwesterstorm in de nacht van 18 op 19 november, het feest van Sint-Elisabeth, brak de zeewering bij Moerdijk en op een aantal andere plaatsen. Er zijn nog pogingen gedaan om de dijken te herstellen en te verzwaren, maar een nieuwe Elisabethvloed in 1425 zorgde dat al het werk teniet werd gedaan. Langzaam trokken de mensen weg uit de Grote Waard en werd de waard door het in en uit stromende water tot een binnenzee omgevormd.

De Hoeken en Kabeljauwen
Van springvloed zoals in 1953 was in 1421 geen sprake. Maar door de Hoekse en Kabeljauwse twisten was het dijkonderhoud verwaarloosd en was er geen gemeenschapplijke daadkracht om de dijken te bewaken en te repareren. De twee belangrijkste steden uit de Grote Waard stonden tegenover elkaar. Dordrecht aan de ene kant was Kabeljauws en had tevoren Geertruidenberg, dat Hoeks was, gebrandschat. Door deze strijd was ook het bestuur van het waterschap verdeeld. Deze verdeeldheid blokkeerde de samenwerking die nodig is voor goed dijkbeheer.

Nieuwe Merwede
Door de gaten in de dijken ontstond een binnenzee, die pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werd gekanaliseerd. De Nieuwe Merwede, een gegraven rivierarm, maakte het gebied toegankelijk, zodat er landbouw, veeteelt, visserij en griendcultuur mogelijk werd.

Haringvlietsluizen
De recreatie in de Biesbosch kwam pas op gang in 1970, toen het getijdeverschil door de Haringvlietsluizen werd teruggebracht van twee meter tot enkele tientallen centimeters. Door die maatregel verdwenen veel zeldzame planten en kwam er een laagje vervuild slib op de waterbodem te liggen. Dat slib wordt momenteel weggebaggerd.Nationaal Park
Sinds 1994 is De Biesbosch een nationaal park. Dat heeft gevolgen voor het natuurbeheer. Zo wordt er geëxperimenteerd met vergroting van het getijdeverschil om het slib beter af te voeren en de plantenvariatie weer terug te brengen. De nieuwe status zal ook gevolgen krijgen voor de recreatie: de beheerders willen die beperken tot de randen van het gebied, en het hart afsluiten zodat de dieren daar niet verstoord worden. In de toekomst zullen er ecologische corridors worden aangelegd om de Sliedrechtse, Dordrechtse en Brabantse Biesbosch met elkaar te verbinden.

Wij zijn ons ervan bewust dat we in een kwetsbaar gebied zitten. Daarom proberen we zo min mogelijk schade aan de natuur te veroorzaken. We respecteren de gedragsregels van het Nationaal Park en de Merwelanden.

Bezoekerscentra en Biesboschmuseum
De twee bezoekerscentra en het museum hebben altijd interessante exposities over natuur, beheer en geschiedenis van De Biesbosch. Ook kun je daar zeer veel informatie, kaarten en boeken over het gebied verkrijgen. Adressen:

Bezoekerscentrum De Hollandse Biesbosch
Baanhoekweg 53, 3313 LP Dordrecht
Tel: 078-6211311

Biesbosch Informatiecentrum Drimmelen
Biesboschweg 4, 4924 BB Drimmelen
Tel: 0162-682233

Biesboschmuseum
Hilweg 2, 4251 MT Werkendam
Tel: 0183-504009